A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Білолуцька громада
Луганська область, Старобільський район

Регламент

 

 Р Е Г Л А М Е Н Т

Білолуцької селищної ради

 

           Регламент Білолуцької селищної ради (далі - рада) встановлює порядок скликання

сесії ради, підготовки і розгляду нею рішень про затвердження порядку денного сесії та з

інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії ради, ії органів, організацію

роботи ради, підготовку та ведення пленарних засідань.

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         Стаття 1. Рада - представницький орган місцевого самоврядування.

 

         1.1. Рада - є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну

громаду селища та здійснює від ії імені та в ії інтересах функції повноваження

місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,

Європейською Хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими

актами.

 

        1.2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку,

може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових правил та

нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, мати інші реквізити та

повноваження.

 

        1.3. Строк повноважень ради - п`ять років.

 

        Стаття 2. Основні принципи діяльності ради.

 

        2.1. Діяльність ради базується на принципах:

 

              - народовладдя;

 

              - законність;

 

              - гласність;

 

              - колегіальність;

 

              - поєднання місцевих і державних інтересів;

 

              - виборність;

 

              - правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність в межах

 

повноважень, визначених чинним законодавством;

 

             - підзвітність, відповідальність перед територіальною громадою селища;

 

             - державна підтримка та гарантія місцевого самоврядування;

 

             - судовий захист прав місцевого самоврядування.

 

             2.2. Гласність роботи ради забезпечується шляхом відкритості засідань сесії, а також

шляхом розповсюдження інформації про діяльність ради і ії органів та посадових осіб

через засоби масової інформації.

 

             За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання.

 

             2.3. Робота ради проводиться державною мовою.

 

            Стаття 3. Затвердження Регламенту, внесення змін та доповнень до нього.

 

           3.1. Регламент ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю

голосів від загального складу депутатів ради.

 

          3.2. Контроль за дотриманням Регламенту покласти на селищного голову та

секретаря селищної ради.

 

          Під час пленарного засідання ради контроль за додержанням регламенту

покладається на головуючого на пленарному засіданні.

 

          3.3. Зміни та доповнення до Регламенту ради вносяться на розгляд пленарного

засідання ради в порядку передбаченому статтею 22 цього Регламенту. Рішення ради про

внесення змін та доповнень до регламенту ради приймається більшісттю голосів від

загального складу депутатів ради.

 

Розділ 2. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ.

 

          Стаття 4. Кількісний склад ради.

 

         4.1. Селищна рада складається з 22 депутатів, які обираються населенням селища

на основі загального рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування

відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

 

         4.2. Органами та посадовими особами ради є:

 

                1. Селищний голова.

                2. Постійні комісії ради.

                3. Секретар ради.

                4. Виконавчі органи ради.

                5. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

 

         4.3. В разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів ради, внаслідок

чого до складу ради входитиме менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної

кітькості депутатів така рада вважається правомочною за наявності більшості половини

депутатів від загального складу ради.

 

                 Стаття 5. Селищний голова.

 

          5.1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади

селища і здійснює повноваження відповідно до Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні » та вирішує інші питання, доручені йому радою, якщо вони не

віднесені до виконавчої компетенції ради.

 

         5.2. Селищний голова обирається територіальною громадою селища на основі

загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на

п’ять років в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній

основі.

         5.3. Селищний голова очолює виконавчий комітет ради, головує на його засіданнях.

         5.4. На селищного голову поширюється повноваження та гарантії депутатів ради,

передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

         Стаття 6. Постійні комісії ради.

 

         6.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для

вчинення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання,

здійснення контролю за виконанням рішень ради, ії виконавчого комітету.

 

         6.2. Постійні комісії ради обираються радою на строк ії повноважень у складі

голови та членів комісії. Кількісний і персональний склад постійних комісій ради

затверджуються радою.

         До складу постійних комісій ради не можуть бути обраний селищний голова та

секретар ради.

         Депутат ради може бути членом тільки однієї комісії ради.

 

         6.3. Функціональна спрямованість, перелік і порядок організації роботи

постійних комісій ради визначається Положенням про постійні комісії ради,

яке затверджується радою.

 

           Стаття 7. Секретар ради

 

           7.1. Секретар ради обирається радою з числа депутатів за пропозицією

селищного голови шляхом таємного голосування на строк повноваження ради та

працює в раді на постійній основі.

 

          7.2. Секретар ради:

 

         1). Здійснює повноваження селищного голови у разі дострокового

припинення його повноважень чи неможливості виконання ним своїх

повноважень;

 

         2). Скликає сесії ради та її пленарні засідання, відкриває та веде їх,

підписує протоколи пленарних засідань сесій ради, відповідно до доручень

селищного голови, а також у разі невмотивованої відмови селищного голови

або неможливості його скликати сесію ради один раз на квартал або у разі не

скликання сесії у двотижневий строк з моменту внесення про це пропозиції не

менш як третини від загального складу депутатів ради;

 

         3). Організує підготовку сесії ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

 

         4). Забезпечує своєчасне доведения рішень ради до виконавців і населения,

організує контроль за їх виконанням;

 

         5). За дорученням селищного голови координує діяльність постійних комісій

ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

 

         6). Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

 

         7). Організує за дорученням ради відповідно законодавства здійснення

заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до

органів державної влади і місцевого самоврядування;

 

          8). Забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим

самоврядуванням територіальної громади селища, забезпечує доступ до них осіб,

яким це право надано у встановленому порядку;

 

          9). Відповідає за реєстрацію актів громадського стану;

 

          10). Забезпечує проведення урочистого обряду реєстрації шлюбів;

 

          11). Вирішує за дорученням селищного голови або ради інші питання,

пов’язані з діяльністю ради та ії органів.

 

          Стаття 8. Виконавчі органи ради.

 

          8.1. Виконавчі органи ради утворюються радою відповідно до ст. 11

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Виконавчі органи ради підзвітні і  підконтрольні раді , здійснюють

повноваження, які передбачені в Законі України «Про місцеве

самоврядування в Україні».

 

          8.2. Структура, загальна чисельність виконавчих органів ради, витрати на їх

утримання затверджуються радою за поданням селищного голови.

 

Стаття 81 « Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів

 81.1. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів призначається на посаду селищним головою за погодженням з радою. Обраним заступником голови ради вважається кандидат, що за результатами голосування набрав більше голосів. В разі коли кандидат не набрав необхідної кількості голосів, селищний голова вносить на розгляд ради іншу кандидатуру.

        81.2. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів працює у раді на постійній основі, виконує обов’язки, визначені селищним головою і несе персональну відповідальність за стан справ на дорученій йому ділянці роботи. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для селищного голови.

       81.3. Заступник селищного голови може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу селищної ради або селищного голови.

        81.4. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів заявляє про припинення своїх повноважень новопризначеному селищному голові у день оголошення селищною виборчою комісією на засіданні ради рішення про його обрання

 

Розділ 3. ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 

         Стаття 9. Депутат ради.

 

         9.1. Депутат ради є представником територіальної громади селища, який відповідно

до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

місцевих рад та сільських, селищних міських голів›› обирається на основі загального,

рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

 

         9.2. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради.

 

         9.3. Депутат ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад »

наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у

діяльності ради та ії органів.

         9.4.  З метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів селищний голова, секретар селищної ради та депутати селищної ради зобов’язані :

        - вживати заходів щодо недопущення виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів;

        - письмово повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального та потенційного конфлікту інтересів сесію селищної ради, під час виконання повноважень у якій виник конфлікт інтересів;

          - не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

          - вживати заходів щодо врегулювання реального та потенційного конфлікту інтересів.

       9.4.1. У разі існування в осіб, зазначених в частині першій цієї статті сумнівів щодо наявності в них конфлікту інтересів вони зобов’язані звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог , передбачених Законом України « Про запобігання корупції ».

     9.4.2. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікту інтересів.

     9.4.3. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у осіб , зазначених в частині першій цієї статті, які входять до складу селищної ради, вони не мають права брати участь у прийнятті рішень цим органом та в обов’язковому порядку письмовою заявою повідомляють про це постійну комісію селищної ради мандатну, з депутатської етики та по боротьбі з правопорушенням , яка оголошується на сесії селищної ради .

          Про конфлікт інтересів таких осіб може заявити будь – який інший депутат селищної ради або учасник засідання сесії, якого безпосередньо стосується питання , що розглядається. Заява про конфлікт інтересів депутата селищної ради заноситься в протокол засідання селищної ради

      9.4.4. у разі якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, яка входить до складу селищної ради, у прийнятті рішень призведе до втрати правомочності селищної ради, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається сесією селищної ради.

      9.4.5. Зовнішній контролю здійснюється в таких формах :

        - перевірка комісією мандатною, з депутатської етики та по боротьбі з правопорушенням стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються за участі особи або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;

        - виконання особою завдання, вчинення нею дій, справ, підготовка та прийняття нею рішень під наглядом постійної комісії селищної ради мандатною, з депутатської етики та по боротьбі з правопорушенням ;

         - участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

        9.4.6. Службові повноваження здійснюються особою, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від виконання завдання , вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим.

         9.4.7. Обмеження доступу до певної інформації здійснюється за рішенням селищного голови, у випадку, якщо конфлікт інтересів пов'язаний з таким доступом та має постійний характер.

          9.4.8.  Постійна комісія селищної ради мандатна, з депутатської етики та по боротьбі з правопорушенням готує та надає на розгляд сесії висновки до всіх проектів рішень, які готуються для розгляду на сесії селищної ради щодо усунення конфлікту інтересів .

 

         Стаття 10. Виникнення і строк повноважень депутата ради.

 

         10.1. Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з

моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і

закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім передбачених

законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради.

 

         10.2. Після набуття депутатом ради повноважень йому видається посвідчення і

нагрудний знак.

 

          10.3. Повноваження депутата ради, обраного замість того депутата, який вибув, або

на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів

депутата ради пленарному засіданні ради повідомлення територіальної виборчої комісії

про підсумки виборів.

 

          10.4. Спори щодо набуття повноважень депутатів ради вирішуються судом.

 

          Стаття 11. Права депутата у раді та їі органах.

 

         11.1. Депутат ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що

розглядаються на засіданні ради та ії органів, до складу яких він входить. Депутат ради

вабуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

 

          Кожен депутат у раді та ії органах, до складу яких він входить, має один голос.

 

          Депутат ради, який не входить до складу відповідального органу ради, може брати

участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

 

         11.2. Депутат ради має право:

 

         - обирати і бути обраним до органів ради;

 

         - офіційно представляти виборців у раді та її органах;

 

         - пропонувати питання до розгляду їх радою та її органами;

 

         - вносити пропозиція та зауваження до порядку денного засідань ради та її органів,

порядку розгляду обговорених питань та їх суті;

 

         - вносити на розгляд ради та ії органів пропозиції з питань, пов’язаних з його

депутатською діяльністю;

 

         - вносити на розгляд ради та ії органів проекти рішень з питань, що належить до їх

відання, поправки до них;

 

         - висловлюватися щодо персонального складу утворених радою органів і кандидатур

посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

 

         - порушувати питання про недовіру селищному голові, розпуск органів, утворених

радою та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

 

         - брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам,

співдоповідачам, головуючому на засіданні ради;

 

         - вносити пропозиції про заслуховування на пленариому засіданиі ради, звіту чи

інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітиих чи підкоитрольиих раді, а

також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють

на її території;

 

         - порушувати в раді та її органах питания про необхідиість перевірки роботи

підзвітиих та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, оргаиізацій;

 

         - виступати з обгруитуванням своїх пропозицій та з мотивів голосувания, давати

довідки;

 

         - ознайомлюватися з текстами виступів у стеиограмах чи протоколах засідань ради

та її оргаиів до їх опублікування;

 

         - оголошувати на засіданнях ради та її оргаиів тексти звернень, заяв, пропозицій

громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

 

         - об’єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, фракції, які діють

відповідно до Регламеиту ради.

 

          11.3. Депутат ради може передавати головуючому тексти свого не виголошеиого

виступу, пропозицій і зауважеиь з обговорюваного питання для включения до протоколу

засідання ради або її органу, в якому він бере участь.

 

          11.4. Порядок реалізації зазначених прав депутатів ради визначається Законом

України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України, які регулюють

діятъність селищиих рад та їх оргаиів, а також цим Регламентом.

 

           Стаття 12. Обов'язки депутата ради.

 

           Депутат ради зобов’язаиий:

 

           - додержуватись Коиституції та законів України, актів Президента України,

Кабіиету Міиістрів України, цього Регламеиту та інших нормативно-правових

актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

 

           - брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких

він входить, всебічно сприяти викоианию їх рішеиь;

 

           - виконувати доручення ради, її органів, селищного голови, інформувати їх про

викоиання доручень.

 

           Стаття 13. Депутатський запит і депутатське запитання.

 

           13.1. Депутатський запит - це підтримаиа радою вимога депутата ради до посадових

осіб ради і її оргаиів, селищного голови, керівииків підприємств, установ і організацій

незалежно від форм власності, які розташоваиі або зареєстроваиі на території селища, з

питань, які віднесені до відання ради.

 

           13.2. Порядок розгляду депутатського запиту.

 

            Депутатський запит може бути віднесений депутатом ради або групою депутатів

попередиьо або на пленариому засіданні ради у письмовій чи усній формі. Депутатський

запит підлягає включению до порядку дениого пленарного засідання ради.

 

           Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встаиовлений нею строк звіт про

виконання рішення по запиту депутата ради.

          Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у

встановлений радою строк дати офіційиу письмову відповідь на иього раді і депутату

ради. Якщо запит з об’єктивиих причин не може бути розгляиуто у встаиовлений радою

строк,  то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раду та депутата

ради,  який вніс запит, і запропоиувавши інший строк, який не повинен перевищувати

один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається

за пленарному засіданні ради.

           Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За

результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на

цьому наполягає не менше ¼  присутніх на засіданні депутатів ради. Посадових осіб, до

яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на

запит радою, які особисто або уповноважені ними особи мають право бути присутні на

цьому засіданні ради.

           За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне

рішення.

 

           13.3. Всі депутатські запити, оголошені на пленарному засіданні ради, з відміткою

про дату оголошення запиту та результати його голосування, реєструються та

зберігаються в секретаря ради.

 

          13.4. Секретар ради доводить текст запиту до відповідного органу чи посадової

особи  до яких його звернуто.

 

          13.5.Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом ради інформації або

роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на

пленарному засіданні сесії ради або надано депутату ради в індивідуальному порядку.

Запитання не включаються до порядку денного пленарного засідання сесії ради, не

обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

          Стаття 14. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатом ради на сесіях ради.

 

          14.1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами ради на пленарних засіданнях

ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за ії

дорученням, передаються для розгляду та вивчення до постійних комісій ради чи

надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов’язані

розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати

розгляду повідомити безпосередньо депутатів ради, які внесли пропозиції чи висловили

зауваження, а також безпосередньо раду.

 

          14.2. Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень

депугатів ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і

зауважень, внесених ними на пленарних засіданнях ради.

 

          Стаття 15. Право депутата ради порушувати питання про перевірку діяльності виконавчих органів ради та його структурних підрозділів, підприємств, установ і  організацій незалежно від форми власності, брати участь у здійсненні контролю за виконання рішень ради.

 

          15.1. Депутат ради має право порушувати в раді та її органах питання про

необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради, діяльності

розташованих на їі території, підприємств, установ і організацій незалежно від форми

власності виконавчих органів влади та їх структурних підрозділів, а також за дорученням

ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень ради.

 

           15.2. Депутат ради має право вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків

і порушень керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності,

і органів, діяльність яких перевірялася, а також органам, яким вони підпорядковані,

грунтувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

 

           15.3. У разі виникнення порушення законодавства України депутат ради звертається

з цього приводу до відповідних органів державної влади.

           15.4. Депутат ради за дорученням ради бере участь у депутатських перевірках з

питань, які належать до відання ради, здійсненні контролю за виконанням рішення ради.

                Про результати перевірки та пропозицій щодо них депутат ради доповідає раді або

її органу, за дорученням яких здійснювалася перевірка.

 

           Стаття 16. Депутатські групи та фракції.

 

           16.1. Депутатські групи:

           Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у

виборчих округах депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди

об’єднуватися в депутатські групи за єдністю території, їх виборчих округів,

спільністю проблем, які вони вирішують або іншими ознаками.

           Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від

персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень

у виборчому окрузі.

 

           16.2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку

повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які

виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш

як з трьох депутатів ради.

 

           16.3. Депутатська група реєструється радою за подання особи, яка очолює

депутатську групу, до ного додається підписане депутатами цієї групи

письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її

назви, персонального складу та партійної належності членів групи та

депутатів, які уповноважені представляти групу.

           Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує

їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

           16.4. Діяльність депутатської групи припиняється:

 

                   - у разі вибуття окремих депутатів ради, в наслідок чого її чисельність стає

меншою, ніж передбачено п.16.2 цієї статті;

 

                   - у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск

депутатської групи;

 

                   - після закінчення строку, на який депутат ради об’єдналися в депутатську групу

або строку повноважень ради.

 

            16.5. Депутатські фракції:

            Депутат ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть

об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів.

До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати

ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

            Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

Депутат ради може входити до складу лиш однієї фракції. Рішення про

об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів ради

головуючим на пленарному засіданні ради.

            Організація діяльності депутатських фракцій покладається на селищного

голову.

 

            16.6. Депутатські групи, фракції мають право:

 

           - на пропорційне представництво в постійних комісіях ради;

 

           - попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає

чи затверджує рада;

 

  • на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з

кожного питання порядку денного сесії ради;

 

           - об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в

раді чи в опозиції;

 

           - здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

           Стаття 17. Доручення виборців.

 

           17.1. Виборці можуть давати своєму депутату ради доручення на зборах під час його

звітів чи зустрічі з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи

територіальної громади в цілому. Доручення виборців не повинні суперечити

закодавству України, а їх виконання має належати до відання ради та її органів.

           Доручення виборців ради має бути підтримане більшістю учасників збору.

 

           17.2. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття радою або її

виконавчими органами рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться

депутатом ради до відома ради або її органів.

 

           17.3. Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатом ради, та з

урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні

рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів ради та

територіальної громади селища.

 

           17.4. Доручення виборців, враховуються при розробці планів і програм соціально-

економічного та культурного розвитку селища, складанні бюджету, а також при

підготовці рішень з інших питань місцевого значения.

 

           17.5. Депутат ради бере участь в організації виконання доручень виборців як

одноособово, так і в складі постійних комісій ради або в складі утвореної з цією метою

депутатської групи, може залучити до їх виконання органи самоорганізації населения, а

також виборців відповідною виборчого округу.

          Депутат ради періодично інформую своїх виборців про результати розгляду радою

та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх

виконання.

 

          17.6. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється радою, її органами та

депугатами ради. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію

доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх виконання.

 

           Стаття 18. Звіти депутатів ради перед виборцями та зустрічі з ними.

 

          18.1. Депутат ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний

звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу. Рада

визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів ради перед виборцями.

 

          18.2. Звіт депутата ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та її

органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті

радою та їі органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні,

ирийнятті та в організації виконанні рішень ради, їі органів, а також доручень виборців

свого виборчого округу.

 

          18.3. Звіт депутата ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів

виборців за місцем проживания, а також органів самоорганізації населения. 

 

          18.4. Депутат ради не пізніше як за сім днів повідомляє виборців про час і місце

проведення звіту через засоби масової інформацій або в інший спосіб.

 

          18.5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх

посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, державної і комунальної

 форми  власності зобов’язані сприяти депутатам ради в організації їх звітів перед

виборцями шляхом надання приміщень, інформаційннх та інших довідкових матеріалів,

необхідних депутату ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з

проведенням його звіту перед виборцями.

 

           18.6. Депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчий орган про результати

обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та

її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.

 

           Стаття 19. Забезпечення депутатської діяльності.

 

           19.1. Для проведення зустрічей з виборцями, ознайомлення з нормативно -

правовими актами, в тому числі рішеннями ради та розпорядженнями селищного голови

встановлюється «День депутата».

 

           19.2. Для ефективної роботи з підготовки проектів рішень ради та для ефективного

виконання депутатами своїх обов’язків в раді, виконавчий орган ради забезпечується

оргтехнікою та засобами зв’язку.

 

           19.3. Депутату ради для проведення прийому виборців, за його поданням, надається

відповідне  приміщення, як правило, в межах виборчого округу.

 

Розділ ІУ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ.

 

           Стаття 20. Скликання сесії ради.

 

           20.1. Рада проводить роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а

також засідань постійних комісій ради.

 

           20.2. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією

не пізніше як через місяць після обрання ради в правомочному складі. Їі відкриває і веде

голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів

депутатів ради та селищного голови, визнання їх повноважень.

 

          20.3. Наступні сесії ради скликаються селищним головою або за його дорученням -

секретарем ради.

 

          20.4. Сесії ради скликаються в міру необхідності але не рідше одного разу на

квартал. За  розпорядженням селищного голови може бути скликана  позачергова сесія ради.

 

           20.5. У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його

скликати сесію ради сесія ради скликається секретарем ради.

 

           20.6. У разі не скликання сесії у двотижневий строк з моменту внесения про це

пропозиції не менш як третиною від загального складу депутатів ради селищним головою

або секретарем ради сесія ради скликається депутатами ради.

 

            20.7. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради і

населення не пізніше як за 10 днів до пленарного засідання ради, а у виняткових випадках

не пізніше як за день до сесії ради із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд ради.

            Роботу щодо підготовки розпорядження голови ради про скликання сесії ради та

доведення його до відома депутатів ради і населення забезпечує секретар ради.

 

              Стаття 21. День депутата.

 

             21.1. «День депутата» проводиться щомісячно, кожний третій четвер.

             21.2 Відкриває і веде «День депутата» селищний голова, секретар ради або за

дорученням селищного голови один із депутатів ради.

             21.3. Депутати ради, не пізніше як за три дні повідомляються секретарем ради про

зміни в проведенні  чергового «Дня депутата».

             21.4. Пптання на розгляд «Дня депутата» вносяться селищним головою, секретарем ради, головами постійних комісій та депутатами ради не пізніше як за десять днів до проведення «Дня депутата».

             21.5. Регламент «Дня депутата» затверджується селищним головою виходячи з того, що:

                      - 10.00 - початок роботи;

                      - 10.00 - 12.00 - розгляд питань, які вносяться на обговорення чергового «Дня депутата».

             21.6. На засіданні «Дня депутата» ведеться протокол, який підписує головуючий.

             21.7. Рішення прийняті на «Дні депутата» не є офіційними рішеннями ради, а лише

свідчать  про ставлення депутатів до окремих проблем, що фіксуються протоколом

доручень, напрацьованих під час проведення «Дня депутата» та носять рекомендаційний характер.

 

Розділ У. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ.

 

             Стаття 22. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні ради.

 

             22.1. Суб’єктами подання проектів рішень виступають селищний голова, постійні

комісії ради, депутати ради, виконавчий орган ради та загальні збори громадян.

             Проект рішення, суб'єктом подання якого виступає виконавчий орган влади

подається за підписом керівника або його заступника до відання якого віднесена

поставлене  в проекті рішення питання.

             22.2. Проекти рішень разом із супровідним листом подаються на реєстрацію

секретарю ради.

             Подання проектів рішень на реєстрацію  припиняється за двадцять днів до

пленарного засідання ради.

             22.3. Проект рішення повинен містити:

                      - назву документа;

                      - преамбулу з посиланням на відповідні нормативно-правові акти із зазначеням

номерів статей, частин, пунктів та підпунктів;

                      - додатки (якщо є);

                      - вихідні дані щодо суб'єкта подання, його підпис на проекті рішення;

                      - контактний телефон розробника проекту рішення та осіб відповідальних за його

супроводження.

            У випадку внесення проекту рішення ради яке передбачає матеріальні чи інші

витрати місцевого бюджету, проект рішення погоджується бухгалтером виконавчого

органу ради.

            При  підготовці проекту регуляторного акта у сфері господарської діяльності його

розробник готує аналіз регуляторного впливу до оприлюднення проекту регуляторного

акта з метою одержання зауважень і пропозицій,  а при одержанні їх після опублікування

проекту вирішує питання про їх врахування, виходячи з вимог статей 8, 9 Закону України

«Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської  діяльності » через місцеве радіомовлення, районну газету  та інформаційний стенд, який  знаходиться у приміщенні Білолуцької селищної ради.

 

            22.4. У разі невідповідальності вимогам, зазначеним п.22.3 проект рішення

повертається суб’єкту подання без реєстрації для доопрацьовування та усунення

зауважень.

 

            22.5. Протягом двох робочих днів з дня надходження проекту рішення з резолюцією

селищного голови до секретаря ради готується висновок щодо відповідності проекту

рішення положениям чинного законодавства України.

           Якщо висновок негативний, то листом за підписом секретаря ради направляється

розробнику проекту рішення з метою усунення недоліків.

           Якщо висновок позитивний, проект рішення разом з відповідними документами

передається секретарю ради для формування порядку денного постійної комісії ради та

винесення цього питання на її розгляд.

 

           22.6. Постійні комісії ради розглядають проект рішення ради не пізніщ ніж на

черговому засіданні комісії. За результатами розгляду постійна комісія ради може:

 

           - підтримати проект рішення ради;

 

           - відхилити проект рішення ради;

 

           - повернути проект рішення ради на доопрацьовування;

 

           - внести зміни до проекту рішення ради.

 

           22.7. При підтримці проекту рішення  постійна комісія передає проект рішення секретарю ради, який забезпечує його редагування і включає його до проекту денного

чергової сесії ради.

           При відхиленні проекту рішення постійною комісією ради секретар ради письмово

повідомляє суб’єкт подання (розробника).

           У разі прийняття постійною комісією висновку або рекомендації щодо необхідності

доопрацювання проекту рішення секретар ради доводить дані висновки або рекомендації

комісії до відома суб’єкта подання, здійснює контроль за їх розглядом та інформує

постійну комісію про результати розгляду.

 

           22.8.Секретар ради забезпечує оформлення протоколів постійних комісій не пізніше наступного дня після їх засідання,  а висновків та рекомендацій у триденний термін з дня

засідання комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем комісії,

а висновки та рекомендації головою постійної комісії.

 

          22.9. Розгляд проектів рішень ради та інших питань, які підлягають розгляду на

черговій сесії ради постійними комісіями ради припиняється за один день до чергового

пленарного засідання сесії ради.

 

          22.10 Секретар ради подає селищному голові проект порядку денного пленарного

засідання ради разом з проектами рішень та супровідними документами за п’ять днів до

сесії ради.

 

          22.11. Проекти рішень та матеріали для розгляду на сесії ради передаються

секретарем ради депутатам ради непізніше ніж в дводенний термін проведення

пленарного засідання ради.

 

            Стаття 23. Внесення питань до порядку денного пленарного езасідання ради.

 

            2З.1. Внесення питань до порядку денного пленарного засідання ради

здійснюється селищним головою за поданням постійних комісій ради.

            Формує проект порядку  денного сесії ради секретар ради.

 

            23.2. До моменту включения проекту рішення ради до порядку денного

пленарного засідання ради проект рішення може бути відкликаний

суб'єктом подання.

 

            23.3. До порядку денного пленарного засідання ради можуть бути включені

питання щодо виконання раніше прийнятих рішень про депутатські

запити.

 

            Стаття 24. Відкриття пленарного засідання ради.

 

            24.1. Пленарне засідання ради є правомочним, якщо в ньому бере участь

більше половини депутатів ради від ії загального складу. Головуючий на

пленарному засіданні перед початком розгляду питань порядку денного

підтверджує правомочність пленарного засідання ради, про що робиться

відповідна відмітка в протоколі пленарного засідання ради.

 

            24.2. Сесію ради відкриває, веде і закриває селищний голова або секретар ради.

            24.3. Депутат ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарному

засіданні ради. У разі неможливості депутата ради прийняти участь у пленарному засіданні ради або у разі спізнення на його відкриття, депутат ради повинен повідомити селищного голову або секретаря ради зазначивши поважні причини. Про намір достроково покинути пленарне засідання депутат ради зобов'язаний письмово проінформувати головуючого на пленарному засіданні ради через секретаря ради.

 

            24.4. Голосування на пленарному засіданні ради здійснюється депутатами

ради особисто. Рішення ради, прийняті з порушенням цієї вимоги вважається недійсним.

 

                  Стаття 25. Порядок проведення пленарного засідання ради.

 

             25.1. Пленарне засідання ради починається з повідомлення головуючому на

засіданні ради секретарем ради даних про кількість присутніх депутатів ради.

Головуючий на засіданні ради має право вимагати від депутатів пояснення причин

їх запізнення або відсутності на попередніх пленарних засіданнях ради.

 

            25.2. Після підтвердження головуючим правомочності пленарного засідання ради

затверджується порядок денний пленарного засідання ради.

 

            25.3. Всі проекти рішень ради, що надійшли додатково на розгляд ради, ставляться

на голосування в порядку надходження, якщо ініціатор не знімає їх перед голосуванням

або в результаті обговорення.

 

            25.4. Проект порядку денного пленарного засідання ради, сформований відповідно

до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів

депутатів від загальної кількості депутатів ради.

            Після затвердження порядку денного пленарного засідання ради головуючий

пропонує порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним

рішенням ради.

 

            25.5. Після затвердження порядку денного пленарного засідання ради  до 30 хвилин

відводиться для оголошення депутатських запитів, запитань, оголошень, відповідей та

депутатські запити ( за наявності вимог депутата - автора запиту), прийняття рішення

ради щодо відповідей на депутатські запити.

 

            25.6. Головуючий на пленарному засіданні ради:

 

            - відкриває, закриває та неупереджено веде пленарне засідання, оголошує перерви

відповідно до прийнятого порядку роботи;

 

            - виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву;

 

            - надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

 

            - створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;

 

            - ставить питання на голосування, оголошує його результати;

 

            - забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні ради;

 

            - робить офіційні повідомлення;

 

            - вживає заходи для підтримання порядку на засіданні ради;

 

            - має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному

засіданні;

 

            - здійснює інші повноваження, згідно з цим Регламентом.

 

            25.7. Під час сесії ради головуючий на їі засіданні не коментує промовців і не дає їм

оцінок, за винятком випадків, зазнанених у цьому Регламенті.

            Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час

обговорення даного питання, і головуючий на засіданні ради вважає, що рада отримала з

цього питання достатньо інформацію, він може звернутися до промовця з проханням

скоротити або закінчити виступ.

 

           25.8. Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держав або перевищує встановлений для

виступу час, головуючий, після попередження, позбавляє промовця слова.

 

           25.9. Рада проводить свої пленарні засідання, як правило, з 10.00 до18.00 годин.

           Після кожних 1,5 годин роботи пленарного засідання ради може оголошуватися

перерва на 30 хвилин. Обідня перерва триває 1 годину. При необхідності рада може

встановити інший порядок роботи.

 

          25.10. Депутат ради може звернутися з однією із наступних пропозицій щодо

порядку роботи пленарного засідання ради:

 

                   - про перерву у пленарному засіданні ради, перенесення чи відміни пленарного

засідання ради;

 

                   - про перехід до розгляду наступного питання порядку денного;

 

                   - про завершения обговорення питання порядку денного;

 

                  - про повторне винесення проекту рішення ради затвердженого порядку денного на

розгляд постійної комісії ради або виконавчого органу ради.

 

            25.11. При обговоренні одного питання депутат ради має право взяти слово не більш

як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надає

слово для виступів у порядку черги.

 

           25.12. Під час виступів на пленарних засіданнях ради встановлюються такі

обмеження часу:

 

                   - доповідь з питань порядку денного - до 20 хв;

 

                   - співдоповіді - до 10 хв. кожна;

 

                   - запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях - до 30 хв.;

 

                   - обговорення доповіді - до 30 хв.;

 

                   - виступ в обговоренні - до 3 хв.;

 

                   - повторний виступ - до 1 хв.;

 

                   - запитання - до 1 хв.;

 

                   - відповідь на запитання - до 1 хв.;

 

                   - оголошення, звернення - до 1 хв.

 

              За згодою депутатів ради головуючий може в необхідних випадках збільшити

вказаний час.

 

              25.13. Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на

голосування після трьох наступних виступів із моменту ії надходження.

             Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх

депутатів ради.

 

            25.14. Якщо після припинення обговорення один з депутатів ради наполягає на

виступі, і його підтримує не менш як 2/3 депутатів ради, йому надається час до 3 хвилин.

Таких виступів може бути не більш двох з одного питання.

 

            25.15. Якщо не менше 2/3 депутатів ради проголосувати проти припинення

обговорення, воно поновлюється на термін не більше 15 хвилин.

           Подальше продовження обговорення можливе на вимогу не менше половини

депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні ради.

 

           25.17. Після припинення обговорення проекту рішення ради перед голосуванням  доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.

 

           25.18. Усі пропозиції, що надійшли від депутатів ради, ставляться на голосування,

якщо автори не знімають їх.

 

           Стаття 26. Порядок голосування на пленарних засіданнях ради.

 

             26.1. Голосування на пленарному засіданні ради проводиться:

                   - відкрите - шляхом піднятгя (не підняття) депутатами руки;

                   - таємне - шляхом подачі бюлетеня.

 

            26.2. При відкритому голосуванні кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ»,

«УТРИМАЛОСЬ» підраховує та оголошує головуючий або обрана депутатами лічильна

комісія.

 

            26.3. Таємне голосування проводиться у випадках, визначених законодавством

України при обранні посадових осіб ради.

 

            26.4. В особливих випадках за окремим рішенням ради таємне голосування може

здійснюватись за допомогою бюлетенів для таємного голосування за процедурою,

визначеною рішенням ради. Бюлетень для таємного голосування виготовляється за

формою, затвердженою радою.

 

            26.5. Час, місце і тривалість проведення голосування, а також порядок організації

голосування встановлюється рішенням лічильної комісії, яка створюється радою на час

проведення сесії у складі 3 осіб.

 

            26.6. Лічильна комісія перед початком голосування:

 

                     - отримує від секретаря ради список депутатів;

 

                     - забезпечую процедуру таємного голосування.

 

            26.7. Кожному депутату ради бюлетень видається членом лічильної комісії за

списком депутатів після пред’явлення посвідчення, про що в списку робиться позначка, а

депутат ради розписується. Після закінчення голосування лічильна комісія проводить

підрахунок голосів і складає протокол голосування. Протокол підписують всі присутні

члени лічильної комісії. У випадку порушення процедури голосування може бути

прийнято рішення ради про визнання голосування недійсним.

 

            26.8. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів,

що взяли участь у голосуванні, становить більше половини від загальної чисельності ради.

26.9. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », в яких рішення приймаються таємним голосуванням .

              Результати поіменного голосування обов’язково оприлюднюються та надаються за запитом відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації ». На офіційному веб – сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменного голосування. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради

            Стаття 27. Порядок розгляду та прийняття рішень на пленарному засіданні ради.

 

           27.1.Розгляд проектів рішень ради на пленарних засіданнях ради може включати в себе:

           - обговорення і схвалення основних положень проекту рішення ради в цілому

(перше читання);

 

           - обговорення і схвалення конкретних пунктів проекту рішення ради постатейно та в

цілому (друге читання).

 

           27.2. Рішення про прийнятгя проекту рішення ради за основу (в першому нитанні)

приймається радою у випадках надходження на розгляд пленарного засідання

альтернативних проектів рішень ради з одного питання, або у випадку надходження на

пленарному засіданні ради великої кількості різних за змістом пропозицій щодо певного

питання, або у випадку погодження основиих принципів, закладених у проекті рішення

ради.

           27.3. За результатами першого читання рада:

                   - приймає один з проектів рішень ради за основу та надає відповідне доручення

підготувати цей проект до другого читання із зазначенням строків (які не повинні

перевищувати місяця) та відповідальних за підготовку осіб;

 

                   - відхиляє всі запропоновані проекти з наданням можливості додаткового

опрацювання (із зазначенням основних принципів і положень, на яких доопрацювання) і

повторного подання проектів рішень ради на перше читання.

 

           27.4. У разі прийняття рішення ради про підготовку прийнятого за основу проекту

рішення ради до другого читання особи чи органи, яким доручена підготовка, збирають

та узагальнюють пропозиції депутатів ради до проекту рішення ради у строки, визначені

рішенням ради про прийняття проекту рішення ради за основу.

 

           27.5. Під час другого читання проводиться обговорення та голосування статей, до

яких підготовлені зауваження і пропозиції, а після цього голосується рішення ради в

цілому.

 

           27.6. Рішення ради приймається лише з питань, внесених до порядку денного

засідання ради, крім випадків, встановлених цим Регламентом.

 

           27.7. Рішення ради вважається прийнятим, якщо на пленарному засіданні за нього

проголосувати більше половини присутніх депутатів  ради (51% голосів).

 

           27.8. У випадку проведення голосування з певного питання порядку  денного  рішення

ради не прийняте, повторне голосування з цього питання можливе лише після повторного

внесення його до порядку роботи ради не менше як 30% депутатами ради.

          Крім цього повторне голосування (але не більше 2-х разів) може бути проведення за

ініціативою головуючого на пленарному засіданні у випадку, якщо якась частина

депутатів ради не приймала участь у голосуванні або не зорієнтувалась по змісту

пропозиції з проекту рішення ради, по якому було проведено голосування.

 

           27.9. Рішення з процедурних питань приймається більшістю голосів депутатів ради,

присутніх на засіданні ради.

           Процедурним вважається питання регулювання роботи пленарного засідання, з якого

рада не приймає окремого рішення як документа. Рішення ради, прийняті з процедурних

питань, не мають нормативно - правового характеру і можуть не опублікуватись у засобах

масової інформації.

 

           27.10. На пленарному засіданні ради фіксуються всі зауваження до проектів рішень

ради, що озвучені і проголосовані на пленарному засіданні сесії ради.

 

                     Стаття 28. Дисципліна та етика в діяльності ради.

 

            28.1. Присутні на пленарних засіданнях ради не повинні вживати образливі

висловлювання та непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких

дій. Головуючий на засіданні ради має право попереджати промовця про неприступність

таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у випадку повторного

порушення - позбавити особу права виступу на даному засіданні ради.

 

            28.2. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради звертається до виступаючого,

останній повинен негайно зупинити свій виступ. У  випадку невиконання цієї вимоги

головуючий на засіданні ради може припинити його виступ.

 

            28.3. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється

з не обговорюваного питання, або не виступає не з тих підстав з яких йому надано слово,

головуючий на пленарному засіданні ради позбавляє його слова. Та частина виступу

промовця, яка виголошена після позбавлення його слова не включається до стенограми

пленарного засідання ради.

 

            28.4. Під час пленарного засідання ради депутати повинні утримуватись від дій, які

перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуки, оплески, вставання,

тощо). Головуючий на пленарному засіданні ради подовжує час для виступу промовця на

термін, на який його виступ було перервано.

 

            28.5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведению пленарного засідання

ради, головуючий на засіданні ради попереджає його персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом того ж дня головуючий може припинити

пленарне засідання на певний час або поставити на розгляд ради питання про позбавлення

депутата слова на пленарному засіданні ради.

            У разі невиконання депутатом ради своїх обов'язків у раді та її органах,

систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи рада за попередніми

висновками відповідної постійної комісії може прийняти рішення про часткове або повне

позбавлення депутата на певний період щомісячних компенсаційних виплат як депутату

ради, про повідомлення виборців щодо ставлення депутата до виконання своїх обов’язків

або про призначення голосування щодо відкликання депутата ради.

 

                Стаття 29. Оформлення рішення ради. Протокол та стенограма пленарного

засідання ради.

 

            29.1. Після пленарного засідання сесії ради секретар ради в  одноденний термін  готує

стенограму голосування на пленарному засіданні, а в п’ятиденний термін -  протокол пленарного засідання сесії ради, яку підписує головуючий на пленарному засіданні ради.

 

            29.2. Секретар ради в п’ятиденний термін після пленарного засідання ради

опрацьовує рішення відповідно до зауважень та змін, які були прийняті на пленарному

засіданні ради та зафіксовані у стенограмі, здійснює повторне літературне редагування

рішення ради, перевіряє на відповідність протоколу  і стенограмі.

 

            29.3. Секретар ради не пізніше як через 5 днів після проведення пленарного

засідання ради передає рішення ради, оформлені та завізовані відповідно до вимог цього

Регламенту, на  підпис селищному голові.

           Рішення ради для підпису селищним головую готується на відповідному бланку

ради.

           На зворотному боці останньої сторінки рішення ради друкуються дані про візування

рішення ради, а саме: посада, прізвище та ініціали керівника.

           Додатки до рішення ради візує:  секретар ради.

 

           29.5. Після підписання рішень ради селищним головую секретар ради присвоює

рішенню ради номер.

 

           29.6. Оригінали рішень ради, протоколи голосування на пленарних засіданнях,

протоколи, фонограми та стенограми пленарних засідань сесії ради зберігаються у

секретаря ради.

 

           29.7. Стенограми, протокол засідання ради є офіційними документами, що

підтверджує процес обговорення і прийняття рішення радою. Ці документи надаються

депутатам ради секретарем ради для ознайомлення за їх письмовим зверненням.

 

           29.8. Засідання ради протоколюються секретарем ради. У протоколі фіксується:

 

                 - день, місце, початок і час закінчення засідання ради, тривалість перерви;

 

                 - прізвище та ім’я головуючого на засіданні ради та присутніх депутатів;

 

                 - прізвище та ім’я відсутніх депутатів ради із зазначенням того, з якої причини вони

відсутні;

 

                 - прізвище та ім’я присутніх представників виконавчих органів або інших

посадових осіб, присутніх на засіданні ради, якщо вони зобов’язані брати в ній участь;

 

                 - питання порядку денного винесені на розгляд (у вигляді окремого рішення), а

також усі подання, питання й пропозиції та спосіб їх вирішення;

 

                 - перелік рішення та результати виборів посадових осіб ради;

 

                 - зміни та доповнення до проектів рішень ради (у вигляді додатків до протоколу, які

враховуються при голосуванні);

 

                 - заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесения їх до протоколу (у вигляді

додатків до протоколу); _

 

                 - ухвали, щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були

застосовані;

 

                 - запити та запитання депутатів ради та відповіді до них ( у вигляді додатків до

протоколу);

 

                 - повідомлення (у вигляді додатків до протоколу);

 

                 - повні результати голосування з прийнятих ріщень ради, в тому числі поіменних

голосувань (у вигляді додатків до протоколу).

 

                        Стаття 30. Набрання чинності рішеннями ради.

 

             30.1. Рішення ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути

зупинене селищним головою і внесене на повторний розгляд ради із обгрунтуванням

зауважень. Рада  зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення.

            Якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє

рішення двома третинами депутатів ради від загального складу ради, рішення

набирає чинності.

 

            30.2. Рішення ради нормативно-правового характеру вступають в силу з дня їх

офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення

цих рішень в дію.

 

            30.3. Депутати ради можуть замовити та отримати завірені копії рішень ради в

секретаря ради.

 

            30.4. На письмову вимогу громадян їм може бути видана копія рішень ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора